ingyenes
szállítás9 000 Ft összegű vásárlás felett
0 tétel - 0 Ft
Kategóriák

Nyereményjáték szabályzat

1. A nyereményjáték

A "Mondj 3 igent! " nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Telemarketing International Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 9028 Győr, Fehérvári út 75., Cégjegyzékszám: 08 09 011731 Adószám: 13163602-2-08 (a továbbiakban: "Szervező").

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Telemarketing International Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 9028 Győr, Fehérvári út 75. Cégjegyzékszám: 08 09 011731 Adószám: 13163602-2-08, (a továbbiakban: "Adatkezelő") végzi.

A nyereményjáték országos promóciója egy nyilvános weboldal működtetésével történik. A nyereményjáték célja az értékesítés ösztönzése.

A nyereményjátékban a Szervező cég saját termékeiből sorsol ki. A nyeremény nem jelent vásárlási kényszert. A nyeremények nem átruházhatóak, készpénzre nem válthatóak. A nyeremények nem összevonhatóak.

2. A Játékban résztvevő személyek

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a kampány során feltett hozzájárulási kérdésekre, a későbbi marketing célú megkereséshez és adattároláshoz „igen” választ adott.

2.2. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, az Adatkezelő, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek közeli hozzátartozói.

2.3. A Játékra való jelentkezéssel valamennyi Játékos kijelenti és vállalja, hogy a 2.1 pontban meghatározott feltételeknek megfelel és jog- valamint cselekvőképessége nem korlátozott.

3. A Játékban résztvevő rendezvények

A Szervező számára szervezett és a Szervező által megbízott alvállalkozók által megkeresett vagy telefonon jelentkező személyek vesznek részt a Játékban. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes, de nem kötelező.

4. A Játék időtartama

A Játék 2018.03.13 6 óra 00 perctől 2018. 05.25 23 óra 59 percig tart.

5. A Játék menete

5.1 A Játék menete

a) A Szervező vagy alvállalkozói megkeresésére, vagy pedig saját maga kapcsolatba lépve a Szervezővel vagy annak alvállalkozóival a kampány során feltett hozzájárulási kérdésekre, a későbbi marketing célú megkereséshez és adattároláshoz „igen” választ ad.

5.2. A Játék időtartama alatt különböző nyeremények találnak gazdára.

A Szervező 2018.05.26. napján a Szervező székhelyén, elektronikus sorsoló program segítségével, háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében határozza meg a nyerteseket.

A háromtagú sorsolási bizottság tagjai:

1. Nyári Tamás
2. Tomán József
3. Vassy Éva

A jelen Játékszabály 6. pontjában meghatározott nyereményeket azon Játékosok fogják megnyerni, akit a szoftver arra véletlenszerűen kisorsol.

5.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és az Adatkezelőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és az Adatkezelő az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5.4. Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a tartaléknyertesként meghatározott Játékos (Tartaléknyertes) minősül nyertes Játékosnak.

Tartaléknyertesnek minden esetben a kizárt Játékos helyett a szoftver által kisorsolt Tartaléknyertes minősül, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek. Ez mindaddig így folytatódik, ameddig az adott nyeremény nem talál gazdára.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

5.5. Nyeremények átvétele:

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

Postán kézbesítjük a kisorsolt személyek címére.

6. A Nyeremények

A Játék keretében a Szervező egy alkalommal hirdet nyertest.

Nyeremények:

Nyereménykategória megnevezése, Megnyerhető nyeremények és számuk:
Nyeremények: 145 db

Tárgynyeremény: 65 db Miracle Bamboo párna
Tárgynyeremény: 65 db Platinum Fantastic szett
Tárgynyeremény: 15 db Biolux kerámia szószos fazék 20 cm

7. Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a www.mediashop.hu honlapon, a 06/96 961 000 -as telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@telemarketingint.hu e-mail címen. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.mediashop.hu internetes oldalon jelenik meg. A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Szervező ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama alatt, munkaidőben a 06/96 961 000-as telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@telemarketingint.hu e-mail címen.

8. Személyi jövedelemadó

A Nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Szervező illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes Játékos számára megjelöl.

9.2. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabály 6. pontjában szerepel.

9.3. A promóciós hirdetések nyomtatási vagy megjelentetési hibáiért a Szervező és az Adatkezelő, valamint a Játékban résztvevő előadók és egyéb személyek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

9.4. A Szervező a nyeremények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő esetleges vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

9.5. A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy

a) A Játékban résztvevők a Játékszabályzat elfogadásával automatikusan önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Szervező illetve annak bármely anya- és leányvállalata, az Adatkezelő, a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit [név, vezetéknév, cím (csak a település megjelölésével), életkor, telefonszám stb.] díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint marketingtevékenysége céljára a jövőben is díjmentesen felhasználja. A Játékosok kijelentik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult.

b) A Szervező, az Adatkezelő és Lebonyolító szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező és az Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségeken: 9028 Győr,Fehérvári út 75 címen vagy a ugyfelszolgalat@telemarketingint.hu e-mail címen vagy a 06/96 961 000 -as telefonszámon. Továbbá a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is, amely a Játékból való kizárást is magával vonja, amíg a Játékos nem engedélyezi újra az adatkezelést. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat fenti címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve).

c) A Játékos a jelen Játékban való részvételével tudomásul veszi, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy ismertetheti a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel automatikusan és önkéntesen hozzájárulnak nevük és fényképük nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező, vagy annak bármely anya- vagy leányvállalata díjmentesen, korlátozás nélkül felhasználja, valamint kijelentik, hogy hozzájárulásuk megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult. Felkérés esetén vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából.

d) A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

9.6. A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik adatai azonosak a nyertes személy nyilvántartott adataival.

9.7. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.

9.8. Az átvett nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

9.9. A Játékosok a részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályt.

9.10. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben - a Játékosok erre irányuló, egyértelmű tájékoztatása mellett - bármikor megváltoztathassa.

9.11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását.

MediaShop
Hírlevél
Mit szólna 1000 Ft kedvezményhez?
Minden új feliratkozónkat egy azonnali kedvezménykuponnal ajándékozunk meg!
Iratkozzon fel most, hogy ne maradjon le az akciókról és további kuponokról!
feliratkozom
Telemarketing International Kft. | Székhely: H-9028 Győr, Fehérvári út 75. | Adóazonosító: 13163602-2-08 | Cégjegyzékszám: c.g. 0809011-731 | Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégünk a Magyar Áruküldők Egyesületének és a Direkt és Interaktív Marketing Szövetségnek tagja.
Magyar Áruküldők Egyesülete, Direkt és Interaktív Marketing Szövetség
Copyright MediaShop - Magyarország, Minden jog fenntartva.