ingyenes
szállítás9 000 Ft összegű vásárlás felett
0 tétel - 0 Ft
Kategóriák

Általános üzleti feltételek csomagküldő kiskereskedelem útján vásárolt termékekre

Letölthető változat (PDF)

A szerződés az ügyfél és a Telemarketing International Kft. (H-9028 Győr, Fehérvári út 75.) között jön létre.
Tel.: 00 36 96 961-000
Fax: 00 36 96 616-662
E-mail: ugyfelszolgalat@wsteleshop.hu
Gkm. nyilv. szám: C/002431/2004.
Adóazonosító: 13163602-2-08
Cégjegyzékszám: cg.08-09-011731
Vásárlókkal kapcsolatos adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-68474/2013

A szerződés tárgya

A Telemarketing International Kft. által forgalmazott termék adás-vétele, távollevők között kötött szerződés alapján. A Telemarketing International Kft. a megrendelés regisztrálása után kiszállítja az ügyfél által megrendelt árut utánvétes fizetés ellenében. Amennyiben a Telemarketing International Kft.-nek a megrendelés regisztrálása után jut tudomására, hogy hiba történt az ajánlattételkor, bármely termék árával, szállíthatóságával kapcsolatban, a Kft. haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet a hibával kapcsolatban. Az ügyfél ezután a megváltozott feltételek mellett megerősítheti vételi szándékát, illetve elállhat az adásvételtől. Egyéb esetben a Telemarketing International Kft. jogosult elállni a szerződéstől.

Szerződéskötés

A felkínált termék szállításáról szóló szerződés a Telemarketing International Kft.-nél tényszerű megfelelés esetén létrejön, anélkül, hogy a Telemarketing International Kft. a szerződéses ajánlatot leadó ügyfélnek erről külön nyilatkozna. Az ügyfél lemond az esetleges elfogadói nyilatkozatról. A Telemarketing International Kft. az ügyfelet a szerződéskötési ajánlatának elfogadásáról telefonos megrendelés esetén szóban, internetes megrendelés esetén az ügyfél által megadott email címen, vagy legkésőbb a megrendelt áru leszállításának tényével értesíti. A szerződés a megrendelt áruk esetében az áru átvételének és az utánvételes összeg kifizetésének tényével jön létre. Az indoklás nélküli elállási jog 14 nap az áru átvételtől számítva. A Fogyasztó legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amelyen értesítette a kereskedőt a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről - köteles visszaküldeni az árukat, vagy átadni azokat a kereskedőnek vagy a kereskedő által az áruk átvételére felhatalmazott személynek. (visszapostázási cím:9028 Győr, Fehérvári út 75.) A visszavásárlás feltétele, hogy a szerződés tárgyát képező áru (indokolás nélküli elállás joga, mely az üzletben vásárolt termékekre nem vonatkozik) ne legyen sérült, vagy láthatóan használt. (amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kár mértékének megfelelően, cégünk értékcsökkenést alkalmaz, amelyről az alkalmazást követően tájékoztatást küld) továbbá, hogy a visszáru küldemény postai bérmentesítése rendben legyen, azaz a visszaküldés díját az ügyfél viseli. (Utánvéttel és portósan megküldött postai küldeményt a Telemarketing International Kft.-nek nem áll módjában átvenni, az ilyen csomagokat a Posta a feladó költségére visszaszállítja, így nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy utánvéttel és portósan ne adja fel a terméket!) Kivételt képeznek a használat során elfogyó termékek, azokra csak bontatlan állapot esetén tudjuk biztosítani az indoklás nélküli elállás jogát. Az elállási határidő áruszállítási szerződéseknél azon a napon kezdődik, amelyen az ügyfélhez az áru megérkezett. A határidő betartásához elegendő az áru megfelelő időben történő visszaküldése, a vételár visszatérítési igényt kifejező igény bejelentő lappal együtt, melyet a számlán mellékeltünk. A visszaküldés kárveszélyét az ügyfél viseli és köteles az elküldés tényét igazolni. Amennyiben az ügyfél a terméket határidőn belül, szabályszerűen visszaküldte, a Telemarketing International Kft. a már kifizetett vételárat legkésőbb 14 napon belül visszatéríti. Amennyiben a pénz visszafizetés összege visszaérkezik Társaságunkhoz az „Ügyfél nem kereste értesítéssel / elköltözött / átvételt megtagadta” , az újra utalás díjával csökkentett összeg kiküldése áll módunkban.

Ár

Az ügyfél a termék Telemarketing International Kft. által közölt árát (ellenértékét) kizárólag forintban fizetheti meg. A megrendelés időpontjában sugárzott reklámfilmekben szereplő árak az irányadóak. Fizetni postai utánvéttel lehet. Visszaküldés esetén a Telemarketing International Kft. kizárólag a termék árát téríti vissza. (Hibás szállítás ez alól természetesen kivételt képez.) A megrendelés időpontjában sugárzott TV reklámban, vagy az Internetes ajánlatban szereplő ár tartalmazza az Általános Forgalmi Adót. A kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazó a reklámban csomagolási díj névvel illetett díj tartalmazza a szállításra felkészítés, a biztonságos szállíthatósághoz szükséges védőkartonba csomagolás és az adminisztrációs költségeket, valamint a forgalmi adót, a szállítási díj névvel illetett díj tartalmazza a házhozszállítás, és a biztosítás díját, valamint a forgalmi adót. Ennek pontos összege termékenként eltér, ezért erről a megrendelő a megrendeléskor értesül. A számlán az áru nettó értéke mellett ezek az adatok is szerepelnek.

Szavatosság, jótállás

A Telemarketing International Kft. garantálja, hogy a szerződés tárgyát képező termék a postázás időpontjában rendelkezik a Kft. ajánlatában meghatározott tulajdonságokkal, és nem rendelkezik olyan hiányosságokkal, amelyek az áru értékét vagy a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságot csökkentik, vagy kizárják. Hiányos szállítás esetén az ügyfél jelzése alapján - a Telemarketing International Kft. haladéktalanul utólagos szállítást eszközöl. Egyéb esetben a Telemarketing International Kft. jogában áll a hiányos dolgot megjavítani, vagy helyettesítő szállítást eszközölni. Ha a javítás ismételten sikertelen marad, és ismételten nem kerül sor kielégítő szállításra, az ügyfél jogosult a vételárat csökkenteni, vagy a szerződéstől elállni. A Telemarketing International Kft. azokért a megígért tulajdonságokért felel, amelyeket a TV-reklámban, vagy a honlapon külön biztosítottnak, vagy garantáltnak tüntetett fel. (pl. az ott szereplő termék színét a Telemarketing International Kft. nem garantálja) Figyelem! A gyártó a műszaki változtatás jogát fenntartja! Olyan hiányosságokért nem vállalunk felelősséget, amelyek az ügyfél általi nem szakszerű használatra, vagy átlagon felüli igénybevételre vezethetők vissza, illetve a felelősség nem terjed ki a kopó alkatrészekre sem. Az ügyfél közvetlenül az áru kézhezvételét követően, legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles a szállítás teljes körűségét, illetve esetleges hiányosságait megvizsgálni, és eltérések esetén a hiányosságokat haladéktalanul bejelenteni. A szavatossági, illetve jótállási időn belül felismert rejtett hibákat a rejtett hiba felfedezését követően a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek tekintjük. Az ügyfél a teljesítés időpontjától számított két éves, tartós használatra rendelt termék esetén pedig három év elévülési időn belül érvényesítheti szavatossági igényeit. A teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Telemarketing International Kft. szakvélemény beszerzése útján bizonyíthatja, hogy a hiba oka a teljesítés időpontja után keletkezett (pl.: a hiba a nem rendeltetésszerű használat következménye). A teljesítést követő hat hónapon túl felismert hiba esetén az ügyfél köteles bizonyítani szakvélemény beszerzése útján-, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Hibás teljesítés esetén az ügyfél elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Az ügyfél másodsorban, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Telemarketing International Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, az ügyfél - választása szerint – a kötelezett költségére maga is kijavíthatja vagy kijavítathatja a hibát. Az ügyfél választása szerint postai úton vagy a számlázási névre szóló bankszámlára történő átutalással fizeti vissza a Telemarketing International Kft. az elállás miatt visszatérítendő megfizetett vételárat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Jogszabály által meghatározott esetekben a Telemarketing International Kft. a műszaki termék mellé jótállási jegyet állít ki. Az ügyfél a jótállási jegyből eredő igényeit a jótállási jegyen feltüntetett feltételekkel érvényesítheti. A jótállási idő a jótállási jegyen szerepel. Garanciális javítás vagy csere igény esetén bővebb tájékoztatásért hívja ügyfélszolgálatunkat a 96/616-690 telefonszámon munkaidőben H - P-ig 8 és 16 óra között.

Alkalmazott vonatkozó jogszabályok

A Telemarketing International Kft. és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A vevő minőségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényék intézéséről szóló 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet, valamint jótállásos termékek esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm.r. rendelkezései alkalmazandóak. A távollevők között kötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló. 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni. A Telemarketing Kft.-től vásárolt termékeket kereskedelmi forgalomba továbbértékesítési céllal kizárólag a cég hozzájárulásával rendelkező viszonteladó partnerek hozhatják.

Egyéb

A szállítás és a fizetés teljesítési helye a Telemarketing International Kft. székhelye: 9028 Győr, Fehérvári út 75. Ha jelen szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a későbbiekben érvénytelenné válnak, az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A felek erre az esetre kötelesek a hatályon kívüli szabályozás helyett olyan érvényes szabályozásban megállapodni, amely, amennyiben jogilag lehetséges, az érvénytelen szabályozás gazdasági célját figyelembe véve a felek jelen szerződésben kinyilatkoztatott érdekeinek a leginkább megfelel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződés a felek által előre nem látott joghézagot tartalmaz.

MediaShop
Hírlevél
Mit szólna 1000 Ft kedvezményhez?
Minden új feliratkozónkat egy azonnali kedvezménykuponnal ajándékozunk meg!
Iratkozzon fel most, hogy ne maradjon le az akciókról és további kuponokról!
feliratkozom
Cégünk a Magyar Áruküldők Egyesületének és a Direkt és Interaktív Marketing Szövetségnek tagja.
Magyar Áruküldők Egyesülete, Direkt és Interaktív Marketing Szövetség
Copyright MediaShop - Magyarország, Minden jog fenntartva.