Kérem várjon!
WS Teleshop - hamarosan Mediashop!
Segíthetünk? (06 96) 998 191
Törzsvásárlói klub
Bejelentkezés vagy regisztráció
Autóápolás
Háztartás/Barkács
Konyha
Szabadidő/Fitnesz
Szépségápolás
Egészség
Kiárusítás 2017

Általános üzleti feltételek csomagküldő kiskereskedelem útján vásárolt termékekre:

Letölthető változat (PDF)

A szerződés az ügyfél és a Telemarketing International Kft. (H-9028 Győr, Fehérvári út 75.) között jön létre.
Tel.: 00 36 96 961-000
Fax: 00 36 96 616-662
E-mail: ugyfelszolgalat@wsteleshop.hu
Gkm. nyilv. szám: C/002431/2004.
Adóazonosító: 13163602-2-08
Cégjegyzékszám: cg.08-09-011731
Vásárlókkal kapcsolatos adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-68474/2013

A szerződés tárgya

A Telemarketing International Kft. által forgalmazott termék adás-vétele, távollevők között kötött szerződés alapján. A Telemarketing International Kft. a megrendelés regisztrálása után kiszállítja az ügyfél által megrendelt árut utánvétes fizetés ellenében. Amennyiben a Telemarketing International Kft.-nek a megrendelés regisztrálása után jut tudomására, hogy hiba történt az ajánlattételkor, bármely termék árával, szállíthatóságával kapcsolatban, a Kft. haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet a hibával kapcsolatban. Az ügyfél ezután a megváltozott feltételek mellett megerősítheti vételi szándékát, illetve elállhat az adásvételtől. Egyéb esetben a Telemarketing International Kft. jogosult elállni a szerződéstől.

Szerződéskötés

A felkínált termék szállításáról szóló szerződés a Telemarketing International Kft.-nél tényszerű megfelelés esetén létrejön, anélkül, hogy a Telemarketing International Kft. a szerződéses ajánlatot leadó ügyfélnek erről külön nyilatkozna. Az ügyfél lemond az esetleges elfogadói nyilatkozatról. A Telemarketing International Kft. az ügyfelet a szerződéskötési ajánlatának elfogadásáról telefonos megrendelés esetén szóban, internetes megrendelés esetén az ügyfél által megadott email címen, vagy legkésőbb a megrendelt áru leszállításának tényével értesíti. A szerződés a megrendelt áruk esetében az áru átvételének és az utánvételes összeg kifizetésének tényével jön létre. Az indoklás nélküli elállási jog 14 nap az áru átvételtől számítva. A Fogyasztó legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amelyen értesítette a kereskedőt a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről - köteles visszaküldeni az árukat, vagy átadni azokat a kereskedőnek vagy a kereskedő által az áruk átvételére felhatalmazott személynek. (visszapostázási cím:9028 Győr, Fehérvári út 75.) A visszavásárlás feltétele, hogy a szerződés tárgyát képező áru (indokolás nélküli elállás joga, mely az üzletben vásárolt termékekre nem vonatkozik) ne legyen sérült, vagy láthatóan használt. (amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a kár mértékének megfelelően, cégünk értékcsökkenést alkalmaz, amelyről az alkalmazást követően tájékoztatást küld) továbbá, hogy a visszáru küldemény postai bérmentesítése rendben legyen, azaz a visszaküldés díját az ügyfél viseli. (Utánvéttel és portósan megküldött postai küldeményt a Telemarketing International Kft.-nek nem áll módjában átvenni, az ilyen csomagokat a Posta a feladó költségére visszaszállítja, így nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy utánvéttel és portósan ne adja fel a terméket!) Kivételt képeznek a használat során elfogyó termékek, azokra csak bontatlan állapot esetén tudjuk biztosítani az indoklás nélküli elállás jogát. Az elállási határidő áruszállítási szerződéseknél azon a napon kezdődik, amelyen az ügyfélhez az áru megérkezett. A határidő betartásához elegendő az áru megfelelő időben történő visszaküldése, a vételár visszatérítési igényt kifejező igény bejelentő lappal együtt, melyet a számlán mellékeltünk. A visszaküldés kárveszélyét az ügyfél viseli és köteles az elküldés tényét igazolni. Amennyiben az ügyfél a terméket határidőn belül, szabályszerűen visszaküldte, a Telemarketing International Kft. a már kifizetett vételárat legkésőbb 14 napon belül visszatéríti. Amennyiben a pénz visszafizetés összege visszaérkezik Társaságunkhoz az „Ügyfél nem kereste értesítéssel / elköltözött / átvételt megtagadta” , az újra utalás díjával csökkentett összeg kiküldése áll módunkban.

Ár

Az ügyfél a termék Telemarketing International Kft. által közölt árát (ellenértékét) kizárólag forintban fizetheti meg. A megrendelés időpontjában sugárzott reklámfilmekben szereplő árak az irányadóak. Fizetni postai utánvéttel lehet. Visszaküldés esetén a Telemarketing International Kft. kizárólag a termék árát téríti vissza. (Hibás szállítás ez alól természetesen kivételt képez.) A megrendelés időpontjában sugárzott TV reklámban, vagy az Internetes ajánlatban szereplő ár tartalmazza az Általános Forgalmi Adót. A kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazó a reklámban csomagolási díj névvel illetett díj tartalmazza a szállításra felkészítés, a biztonságos szállíthatósághoz szükséges védőkartonba csomagolás és az adminisztrációs költségeket, valamint a forgalmi adót, a szállítási díj névvel illetett díj tartalmazza a házhozszállítás, és a biztosítás díját, valamint a forgalmi adót. Ennek pontos összege termékenként eltér, ezért erről a megrendelő a megrendeléskor értesül. A számlán az áru nettó értéke mellett ezek az adatok is szerepelnek.

Szavatosság, jótállás

A Telemarketing International Kft. garantálja, hogy a szerződés tárgyát képező termék a postázás időpontjában rendelkezik a Kft. ajánlatában meghatározott tulajdonságokkal, és nem rendelkezik olyan hiányosságokkal, amelyek az áru értékét vagy a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságot csökkentik, vagy kizárják. Hiányos szállítás esetén az ügyfél jelzése alapján - a Telemarketing International Kft. haladéktalanul utólagos szállítást eszközöl. Egyéb esetben a Telemarketing International Kft. jogában áll a hiányos dolgot megjavítani, vagy helyettesítő szállítást eszközölni. Ha a javítás ismételten sikertelen marad, és ismételten nem kerül sor kielégítő szállításra, az ügyfél jogosult a vételárat csökkenteni, vagy a szerződéstől elállni. A Telemarketing International Kft. azokért a megígért tulajdonságokért felel, amelyeket a TV-reklámban, vagy a honlapon külön biztosítottnak, vagy garantáltnak tüntetett fel. (pl. az ott szereplő termék színét a Telemarketing International Kft. nem garantálja) Figyelem! A gyártó a műszaki változtatás jogát fenntartja! Olyan hiányosságokért nem vállalunk felelősséget, amelyek az ügyfél általi nem szakszerű használatra, vagy átlagon felüli igénybevételre vezethetők vissza, illetve a felelősség nem terjed ki a kopó alkatrészekre sem. Az ügyfél közvetlenül az áru kézhezvételét követően, legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles a szállítás teljes körűségét, illetve esetleges hiányosságait megvizsgálni, és eltérések esetén a hiányosságokat haladéktalanul bejelenteni. A szavatossági, illetve jótállási időn belül felismert rejtett hibákat a rejtett hiba felfedezését követően a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek tekintjük. Az ügyfél a teljesítés időpontjától számított két éves, tartós használatra rendelt termék esetén pedig három év elévülési időn belül érvényesítheti szavatossági igényeit. A teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Telemarketing International Kft. szakvélemény beszerzése útján bizonyíthatja, hogy a hiba oka a teljesítés időpontja után keletkezett (pl.: a hiba a nem rendeltetésszerű használat következménye). A teljesítést követő hat hónapon túl felismert hiba esetén az ügyfél köteles bizonyítani szakvélemény beszerzése útján-, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Hibás teljesítés esetén az ügyfél elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Az ügyfél másodsorban, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Telemarketing International Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, az ügyfél - választása szerint – a kötelezett költségére maga is kijavíthatja vagy kijavítathatja a hibát. Az ügyfél választása szerint postai úton vagy a számlázási névre szóló bankszámlára történő átutalással fizeti vissza a Telemarketing International Kft. az elállás miatt visszatérítendő megfizetett vételárat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Jogszabály által meghatározott esetekben a Telemarketing International Kft. a műszaki termék mellé jótállási jegyet állít ki. Az ügyfél a jótállási jegyből eredő igényeit a jótállási jegyen feltüntetett feltételekkel érvényesítheti. A jótállási idő a jótállási jegyen szerepel. Garanciális javítás vagy csere igény esetén bővebb tájékoztatásért hívja ügyfélszolgálatunkat a 96/616-690 telefonszámon munkaidőben H - P-ig 8 és 16 óra között.

Alkalmazott vonatkozó jogszabályok

A Telemarketing International Kft. és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A vevő minőségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényék intézéséről szóló 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet, valamint jótállásos termékek esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm.r. rendelkezései alkalmazandóak. A távollevők között kötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló. 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni. A Telemarketing Kft.-től vásárolt termékeket kereskedelmi forgalomba továbbértékesítési céllal kizárólag a cég hozzájárulásával rendelkező viszonteladó partnerek hozhatják.

Egyéb

A szállítás és a fizetés teljesítési helye a Telemarketing International Kft. székhelye: 9028 Győr, Fehérvári út 75. Ha jelen szerződés egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a későbbiekben érvénytelenné válnak, az nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A felek erre az esetre kötelesek a hatályon kívüli szabályozás helyett olyan érvényes szabályozásban megállapodni, amely, amennyiben jogilag lehetséges, az érvénytelen szabályozás gazdasági célját figyelembe véve a felek jelen szerződésben kinyilatkoztatott érdekeinek a leginkább megfelel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződés a felek által előre nem látott joghézagot tartalmaz.